Eindrapport Dutch Edamame

Het project Edamamebonen op kleigronden in gematigd klimaat is eind 2023 afgerond. In samenwerking met aantal Flevolandse akkerbouwers en dutch soy / Green Organics, is binnen de context van het flevolandse programma Growing Green Proteins en Landbouw Meerdere Smaken onderzoek gedaan naar en praktijkervaringen opgedaan met de teelt van verse sojabonen. Tevens waren de ontwikkeling van consumentproducten en het opstellen van een marktbenadering onderdeel van het project zodat de hele keten werd meegenomen. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn beschreven in de projectrapportage https://hemus.nu/wp-content/uploads/Projectrapportage-Dutch-Edamame-2021-2023.pdf. Samenvattend kunnen we stellen dat we gezamenlijk veel geleerd hebben en dat we klaar zijn voor een voorzichtige opschaling, maar vooral voor verdere ontwikkeling van samenwerkende waardeketens. Onze resultaten zijn inmiddels ook landelijk opgepikt in het programma Plant Protein Forward. Voorlopig is de focus in dat programma gericht op de gangbare teelt en ketenontwikkeling. Het is belangrijk dat we ook vanuit de biologische teelt door gaan met zowel verbetering van de teelt als de ontwikkeling van de keten. Bij zo’n pioniersgewas en bijbehorende keten is stimulering door de overheid essentieel.