Partners

In samenwerking

Met wie werken wij samen door te ‘doen’ in de praktijk, kennis te ontwikkelen en te delen?

 

ERF BV

Stichting Hemus is in 2018 opgericht door Stichting ERF. Het doel: de kennisontwikkeling en het toepassen van teeltinnovaties op een meer permanente basis ontwikkelen.

Bij alle onderzoeksprojecten in de praktijk waar ERF BV aan meedoet, neemt Stichting Hemus de kennisdeling voor haar rekening. Daarnaast voert ERF BV alle landbouwwerkzaamheden uit op de gronden die Stichting Hemus in beheer heeft.

 

 

Wageningen University & Research (WUR)

Een belangrijke activiteit van Stichting Hemus is het actief delen van kennis over vormen van agro-ecologische voedselproductie. Dit doen we met de praktijkervaring van ERF BV en wetenschappelijk onderzoek van WUR. Hiervoor geven we gezamenlijk trainingen aan agrarisch ondernemers.

Gezamenlijk werken we aan de doorontwikkeling van strokenteelt en agroforestry. In de toekomst mogelijk ook aan mixed farming en paludicultuur, of de combinatie zonne-energie en landbouw. We pakken de kennisuitwisseling op binnen het (internationale) Lighthouse-project. Het doel van dit project is: een nieuw landbouwsysteem bevorderen dat een positieve bijdrage levert aan bodemvruchtbaarheid, klimaatuitdagingen, (sociale) omgeving, biodiversiteit én op commerciële basis voedsel produceert. In Nederland is ERF BV de lighthousefarm.

Lees op de website van de WUR meer over…

 

 

 

Het Flevo-landschap

Stichting Hemus heeft een intentieovereenkomst met Het Flevo-landschap: om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en praktijkervaring op te doen. We kijken hierbij naar zoveel mogelijk integratie en een zo sterk mogelijke verbinding tussen natuur en biologische landbouw. Het doel is om de biodiversiteit te vergroten en zowel de ecologische als de economisch functies te versterken. Deze uitdaging pakken we gezamenlijk op voor de gebieden rondom Almere.

Een eerste stap was de toepassing van strokenteelt op een kavel van zo’n 40 ha. Deze pacht Stichting Hemus van Het Flevo-landschap. Het bouwplan (vijf gewassen in stroken van verschillende breedtes) is opgesteld samen met Wageningen University & Research (WUR) en Louis Bolk Instituut. Ook is het opgenomen in hun onderzoek. De kavel maakt onderdeel uit van het project Noorderwold-Eemvallei uit het provinciaal programma Nieuwe Natuur en wordt naar verwachting op korte termijn omgezet van landbouw naar natte natuur.

Voor een gebied van ongeveer 10 ha is de afspraak om een vorm van landbouw te ontwikkelen die samengaat met het versterken van de biodiversiteit. Deels zou dat kunnen gaan om een vorm van natte landbouw. Na de zomer van 2022 weten we meer over met welke teeltsystemen we daar willen experimenteren. Voor een deel van bijna 4 ha zetten we in op agroforestry. Naar verwachting wordt de vergunning voor het planten van bomen in mei 2022 verleend en kunnen we aan de slag. Het plan bestaat uit het planten van peren- en notenbomen, samen met strokenteelt van eenjarige gewassen en bloemstroken. Dit plan is ontwikkeld met ondersteuning van de onderzoekers van WUR binnen het PPS-onderzoeksprogramma ‘Agroforestry’. De komende vier jaar worden de opbrengst, biodiversiteit en CO₂-opslag gemonitord.

Ook onze partner worden?

Dan draagt u natuurlijk bij aan een nieuwe, toekomstgerichte manier van voedselproductie. En er is meer:

  • U krijgt de kans om te investeren in rendabel en duurzaam landgebruik.
  • U kunt meewerken aan het stimuleren van agro-ecologische landbouw in de provincie Flevoland: eventueel in combinatie met de functie wonen, recreatie of duurzame energiewinning.
  • U bouwt extra kennis op door excursies, trainingen, masterclasses en cursussen op maat. Ook krijgt u mogelijkheden om uw eigen kennis te verspreiden binnen een brede doelgroep. Zo bouwen we samen aan landbouw voor de toekomst.

 

Wilt u bijdragen aan een nieuwe, toekomstgerichte manier van voedselproductie? Neem dan contact op via info@hemus.nu of met Rosemarie Slobbe (directeur-bestuurder van Hemus), via rosemarie.slobbe@hemus.nu.