De Stichtse Lijn

Een nieuwe inrichting: strokenteelt

 

Aanleiding:

Binnen het plangebied ‘Oosterwold fase 1’ heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in het bestemmingsplan een reservering opgenomen voor de Stichtse Lijn. Dit is een – nog aan te leggen – rechtstreekse openbaar vervoersverbinding tussen Almere en Utrecht. De besluitvorming hierover vindt pas plaats na 2030.

De reservering voor de Stichtse Lijn bestaat uit een strook van gemiddeld circa 30 meter breed door het hele plangebied van Oosterwold. ERF BV / Stichting Hemus beheert deze strook en heeft een plan gemaakt voor de invulling van de vijf deeltrajecten: met strokenteelt én strokenteelt in combinatie met agroforestry. Voor twee deeltrajecten is afgesproken dat de landbouwvorm wordt besproken met de bewoners van Oosterwold. Er wordt hier een duidelijke meerwaarde voor deze bewoners gecreëerd.

 

Doelstelling:

De Stichtse Lijn wordt ingericht met strokenteelt en agroforestry, zodat het kan fungeren als:

  • inspiratie- en kennisbron voor de bewoners die bezig zijn met stadslandbouw binnen Oosterwold. En ook voor agrarisch ondernemers die hun huidige teeltsysteem willen verduurzamen.
  • Productieareaal van gewassen, fruit en noten voor lokale afzet.
  • Leertraject, om samen met bewoners op te trekken.

 

Samenwerking:

In dit project werken we samen met het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van de grond. Daarnaast houden we nauw contact met de gebiedsorganisatie Oosterwold en de gebiedsregisseur. We onderzoeken of we qua kennisdeling en lokale afzet kunnen samenwerken met de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold.

 

Wat doen we?

Stichting Hemus coördineert de activiteiten gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en het betrekken van de bewoners(groepen) en de Coöperatie Stadlandbouw Oosterwold. ERF BV voert de landbouwwerkzaamheden uit en brengt de praktijkkennis in. De bewonersgroepen in Oosterwold zorgen voor inbreng vanuit burgers en consumenten.

Zodra in het voorjaar van 2022 de ontsluiting van de kavels geregeld is, beginnen we met de bewerking van de grond. Hoogstwaarschijnlijk worden in het najaar de eerste bomen geplant. Begin april 2022 was er een avond voor bewoners waarin Stichting Hemus en ERF BV de bewoners het plan presenteerden. De bewoners kregen ook de gelegenheid hun vragen te stellen en ze konden aangeven op welke wijze ze betrokken willen worden.

 

Resultaten tot nu toe:

Samen met onderzoekers van de WUR is binnen het PPS-project ‘Agroforestry’ een plan voor de Stichtse Lijn opgesteld.

De bewoners van het gebied zijn geïnformeerd (6 april) en op basis van inbreng van de bewoners wordt voor twee deeltrajecten het bouwplan opgesteld.

 

Bekijk enkele foto’s: